คต.เดินหน้าดันต่อยอดงานวิจัย หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดเชิงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน "Agri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต" หวังผลักดันผู้ประกอบการไทยนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป ยกระดับสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ก้าวสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมAgri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย สู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มี (1) การเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัย (2) การอบรมสัมมนาให้ความรู้ (3) การจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรนวัตกรรม และ (4) คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัย (Business Matching) กรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นกลไกลในการช่วยผลักดันให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปได้มีการพัฒนาก้าวสู่การเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 และยุทธศาสตร์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564 – 2567 ที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีความสนใจในธุรกิจเดียวกันได้สร้างเครือข่ายและเจรจาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้การสร้างแบรนด์สินค้าให้แข็งแรง จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพาแบรนด์ไทย GO Inter ในตลาดโลก รวมทั้งจัดคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อติดอาวุธทางความคิดให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพทางธุรกิจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ได้แก่
(
1) ด้านการวิจัยจากหน่วยงาน สกสว. และ สนช. ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (2) ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

การจัดงาน “Agri Inno-Tech Xchange 2023” ในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมฯ ที่ต้องการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันไปสู่ตลาดการค้าสากลได้อย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : apiinspire หรือ โทร. 0 - 2547 - 4744

Visitors: 1,159,021