ป.ป.ช.ภาค 6 ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดตาก ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตากลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชอำเภอเมืองตาก และ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อำเภอแม่ระมาดมุ่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบ เพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริ

นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก กล่าวว่าการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตากได้มีการดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก และ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อำเภอแม่ระมาด ทั้งนี้มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้นเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้อเสนอดังกล่าวไปปรับใช้ใน 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. ด้านการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ อาทิให้พัฒนาระบบการจัดเก็บเงินค่าบริการและระบบการจองล่วงหน้าสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้บัตรเข้ารับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) การซื้อบัตรล่วงหน้าแบบออนไลน์ เป็นต้น พร้อมจัดทำระบบการรายงานผลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้า ออกอุทยานแห่งชาติ แบบทันทีและตลอดเวลา (Real Time)
2.ด้านการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ อาทิปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติพ.ศ 2560 โดยให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ร่วมด้วย หรือกรณีมีการต้องเบิกจ่ายเร่งด่วนเห็นควรกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บการรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ13 วรรคสองกรณีการอนุมัติโดยกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางที่มีความชัดเจนว่าควรใช้ในเรื่องใดบ้างรวมทั้งควรกำหนดวงเงินงบประมาณและระยะเวลาในการใช้ เป็นต้น
3.ด้านการบริหารจัดการให้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในทุกอุทยานแห่งชาติโดยกระบวนการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวต้องใช้การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน เป็นต้นเพื่อให้แผนแม่บทมีความครอบคลุภารกิจสำคัญ มีทิศทางเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ตลอดจนปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนและอุทยานแห่งชาติสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมถึงกำหนดระบบการสรรหาและหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติด้วยความโปร่งใสเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

        สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตากจะได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการข้างต้น มุ่งให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการอุทยานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Visitors: 1,140,252