รมว.คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

            นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง ในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการเกษตร ด้านที่พักและอาหาร รวมถึงกิจกรรมการผลิตสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ผ้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก และพืชผักสด เพื่อส่งจําหน่ายไปยังผู้บริโภคผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านระบบการบริหารงาน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในทุกมิติ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าแก่สินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนผ่านการเติมองค์ความรู้และเงินทุนให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถต่อยอดธุรกิจและเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง อันนำไปสู่ความก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจชุมชนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ    ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566

Visitors: 719,756