อรรถพลสั่งสำรวจพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ทั่วประเทศภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้หวังสกัดกั้นไม่ให้เผาป่าลุกลามเข้าพื้น

จากกรณีปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองและหมอกควัน ซึ่งพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรจนลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า การเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการเผาป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ และกรอกข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแบบสำรวจข้อมูลการครอบครองที่ดินเดิม ที่ทำการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่แก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองและหมอกควัน 

 

รวมทั้งให้หน่วยงานขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและประชาชนที่ทำการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) อยู่ภายในหรือติดต่อกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชอบด้วยกฎหมาย และที่อยู่ระหว่างการสำรวจการถือครองที่ดินตามกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้ควบคุม และเพิ่มความระมัดระวังในการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ให้อยู่แต่ในเขตพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้มีการเผาป่าเพื่อเป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ หรือเผาเตรียมพื้นที่ปศุสัตว์ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า หากพบว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนให้เป็นอันตรายต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด.

Visitors: 719,768