โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 7 ข้าราชการระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯอรรถพลนั่งอธิบดีอุทยานฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื้อหาระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายอรรถพล เจริญชันษา พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

2. นายปั่นสักก์ สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี คพ.

4. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5. นายพิชิต สมบัติมาก พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

6. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

Visitors: 1,141,345