อ.ก.พ.กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีมติเห็นชอบจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สำหรับหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันนี้ ( 22 กันยายน 2566) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าว่า กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้มีการจัดประชุม อ.ก.พ.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถวางแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพ และให้ข้าราชการได้รับทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยแบ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับ A B และ C เพื่อให้บุคลากรที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีศักยภาพที่เพียบพร้อม เป็นบุลคลสำคัญที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาคสนามที่มีความสำคัญ ซึ่งตำแหน่งหัวหน้า อันเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ในการป้องกันดูแลอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระดับ A, B และ C จึงต้องมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการอนุรักษ์  และคุณวุฒิสูงตามความเหมาะสม โดยจากนี้กรมจะเร่งรัดให้จัดทำระเบียบ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งโดยหลักความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มาทำงานในพื้นที่ต่างๆ ตามที่จัดระดับความสำคัญไว้แล้ว 

อนึ่ง สำหรับการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จะเป็นการสร้างหลักประกันและแรงจูงใจสำหรับผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับความสำคัญของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆ โดยการไต่เต้าจากหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับเกรด  C ไปสู่ระดับเกรด B และระดับเกรด A ตามลำดับ ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้กับหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

E ENTER NEWS : 22/09/2566

Visitors: 1,166,115