โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ส่งเสริมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษปลาทะเล เสริมรายได้แก่ชาวประมงต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ประกอบด้วย  สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด( Gulf MTP ) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างฯ ( PMSC )  ได้ส่งเสริมวิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ซึ่งนำโดย นายลำเพย แว่วเสียง ประธานวิสาหกิจฯ โดยการนำนวัตกรรมความรู้ด้านจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms) มาใช้ในการแปรูปเศษปลาก้างปลาไส้ปลาเกร็ดปลา ที่เหลือจากการนำเนื้อปลาเห็ดโคลนไปขายแล้ว จะมีของเหลือเหล่านี้ทุกวันซึ่งเดิมต้องนำไปทิ้งหรือฝังกลบซึ่งเป็นขยะและสร้างกลิ่นเหม็นมีแมลงวันเกิดจำนวนมากสร้างมลภาวะในสิ่งแวดล้อมชุมชน    

               ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ทางโครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ได้คิดถึงแนวทางแก้ปัญหาและต้องการพัฒนารายได้เสริมแก่กลุ่มชาวประมง  จึงได้นำแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และ แนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชน (Business Model) มาส่งเสริมซึ่งมีการอบรมสร้างองค์ความรู้และจัดตั้ง”ธนาคารจุลินทรีย์ชุมชน “ โดยมี ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน และ นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท Gulf MTP เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯโดยการนำเศษปลาที่เหลือผ่านกระบวนการหมักแบบชีวภาพ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้แก่ ปุ๋ยน้ำปลาหมักชีวภาพ  ปุ๋ยหมักชีวภาพจากปลาทะเล ใช้เป็นปุ๋ยสารอาหารพืชที่มีคุณภาพทางการเกษตรนำไปใช้ในชุมชนและจำหน่าย และนำจุลินทรีย์ปลาหมักนำมาผลิต  Super EM Ball ซึ่งนำไปใช้ในการปรับสภาพน้ำ สิ่งแวดล้อม บัดน้ำเสีย ฯลฯ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมชุมชน 

                วันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ทางโครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 นำโดย นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ได้มาเยี่ยมติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ และได้จัดซื้อปุ๋ยหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล จากกลุ่มวิสาหกิจฯเพื่อใช้ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องได้นำพนักงานทุกบริษัทในโครงการฯ มาร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษปลาทะเล ช่วยบรรจุถุง ทำป้ายฉลากสินค้า และแนวทางการตลาด ฯลฯ  เพื่อสำหรับขายให้ลูกค้าที่ทำเกษตรชาวสวนผลไม้ ชาวสวนทุเรียนซึ่งใช้ได้และช่วยลดต้นทุนด้วย  และ โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลสวน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกป่าชายเลน และปรับสภาพแม่น้ำลำคลอง ใช้ในครัวเรือนช่วยบำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำและห้องน้ำห้องส้วมบ่อเกรอะฯลฯ รวมถึงใช้กับการรักษาความสะอาดในคอกสัตว์ปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ ซึ่งผู้สนใจ หรือหน่วยงานต่างๆสามารถ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่วิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา  ติดต่อ นายลำเพย แว่วเสียง โทร 087 -140-0261

Visitors: 1,166,155