เตรียมพบกับงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน The Digital Transformation of The Energy Industry

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังช่วยให้เราสามารถดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงที่สุดอีกด้วย กระแสอนาคตที่กำลังเป็นที่จับตามองในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น AI, Machine Learning, IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data and Cyber security ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโลก องค์กร ธุรกิจ ไม่เพียงแต่ในอนาคตเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีผลต่อรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้วเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การนำ AI และ Machine Learning มาใช้ในภาคพลังงานทดแทนรวมถึงประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กริดไฟฟ้า, การนำ IoT มาใช้ในการจัดการพลังงาน, การประยุกต์ใช้ Blockchain กับโรงไฟฟ้าเสมือน,การนำ Big Data และ Data Analytics มาใช้ในการจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมพลังงาน, การสร้างความปลอดภัยทาง Cyber เพื่อให้เกิดความมั่นคง สเถียร และปลอดภัยของระบบกริดไฟฟ้า เป็นต้น ในการจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงที่สุด ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพรวมของ Digital Transformation และหลักการเบื้องต้นและการนำไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา Solution Providers และ Start Up ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง

เตรียมพบกับ งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน (The Digital Transformation of The Energy Industry)"  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านไฟฟ้าและพลังงานอย่างยั่งยืน 
⏱ ในวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.greennetworkseminar.com/ai
Visitors: 1,166,117