กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ กลุ่มพนักงานสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

นำทีมโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฯ ให้แก่ กลุ่มพนักงานสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ กระบี่รีสอร์ท ห้องประชุมไทรทอง จังหวัดกระบี่

            โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนฯ บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย ให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนฯ รวมทั้งขั้นตอนในการพิจารณาคำทวงหนี้ที่ยื่นต่อกองทุนฯ ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตอบข้อซักถามสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับกองทุนฯและในหัวข้อ เทคโนโลยีที่นำใช้ในงานของกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายโดยนายณภัทร สังข์แก้ว หัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางกองทุนฯ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ Application Line OA (Official Account) ภายใต้ชื่อว่า “@GIFSMART” และระบบถามตอบอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อเป็นการลดภาระในการตอบคำถามทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาคำทวงหนี้ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับเจ้าหนี้ หรือประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารกับทางกองทุนฯ 

Insurance News Center : E Enter News

Visitors: 1,166,157