ราช กรุ๊ป ยึดมั่นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจักษ์จากรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส การกำกับกิจการที่ดี ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว SET ESG Ratings ระดับ AA

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเป็นที่ประจักษ์จากผลงานที่ผ่านการประเมินทั้งด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จากโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ที่มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีคะแนนสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวม กลุ่มทรัพยากร และบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท อีกทั้งยังได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ "AA" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย
 
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการสร้างรากฐานขององค์กรด้วยหลักการธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ผลงานที่ได้รับในวันนี้จะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้เราพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองค์กร การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน
E ENTER NEWS
Visitors: 1,166,155