กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอส.อส.4,862 คน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้ "โครงการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.) ปี 2567" เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุให้อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4,862 คน ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยในพิธีส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย  ภายใต้ "โครงการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.) ปี 2567" เพื่อเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุให้อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จำนวน 4,862 คน ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทัศพงศ์ บุศยพลากร ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนหน่วยงานในการส่งมอบ และนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าขอขอบคุณชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากไฟป่าและวิกฤตหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รวมถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อันเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการปฏิบัติงานดับไฟป่า และได้สนับสนุนมอบประกันภัยและอุบัติเหตุให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ของกรมอุทยานฯ จำนวน 4,862 คน ประกันภัยดังกล่าวเปรียบเสมือนการมอบขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครภาคประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งมีความเสียสละและอุทิศตน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงวิกฤตปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กล่าวว่า การมอบประกันภัยอุบัติเหตุฯ ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง คปภ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนภาคราชการ ในกิจกรรมป้องกันไฟป่า เราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทั้งสามภาคฝ่ายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีของคนทั้งชาติ ในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 ได้ส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.) จำนวน 4,862 คน จำนวน 361 หมู่บ้าน ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อใช้คุ้มครองความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของอาสาสมัคร ในกิจกรรมป้องกันไฟป่า โดยประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว จะคุ้มครองระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31  พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตลอดช่วง ฤดูไฟป่า ในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะได้รับการคุ้มครอง รายละ 100,000 บาท หากบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับการชดเชยการขาดรายได้ วันละ 200 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 20 วัน โดยปีต่อไป จะดำเนินการขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ ที่ประสบปัญหาไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเครือข่ายฯ เป็นวงกว้างโดยตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 15,000 คน ด้วยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้น คือกำลังสำคัญที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ รวมถึงวิกฤตปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยให้มีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Visitors: 1,399,164