คปภ.ระบุ 7 วันอันตรายประชาชนให้ความสนใจสอบถามผ่านสายด่วน 1186 ประเด็นการตรวจสอบและติดตาม “กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. - ภาคสมัครใจ” มากที่สุด

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติมิตรตามประเพณี ส่งผลให้การใช้รถใช้ถนนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมี 7 กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 1. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายที่สำนักงาน คปภ. ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยกับหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. บูรณาการร่วมกับจังหวัดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจร่วม/จุดบริการร่วม รวมทั้งประสานและประชุมกับเครือข่ายประกันภัยในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย หากมีเหตุหรือมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัย 3. ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการจำหน่าย รายชื่อหน่วยงาน บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วม และสาขาบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยในพื้นที่ 4. ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการจำหน่าย รายชื่อหน่วยงาน บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วม และสาขาบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยในพื้นที่ 5. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ดื่มไม่ขับ รณรงค์ให้ผู้ที่ใช้รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย และรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 6. ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่จะใช้ในการติดต่อกับสำนักงาน คปภ. นอกเหนือจากสายด่วน คปภ. 1186 โดยในส่วนภูมิภาคให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) 7. กรณีมีอุบัติเหตุรายใหญ่ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ. ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้โดยเร็ว และ 8. ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย โดยตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเบื้องต้นว่ามีผู้ประสบภัยจากรถมีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยใด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยหากเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล รวมทั้งตั้งศูนย์บริการประกันภัยช่วง 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้จากข้อมูล ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 มีประชาชนใช้บริการผ่านสายด่วน คปภ. 1186 เป็นจำนวนมาก โดยประเด็นหารือที่มีประชาชนสอบถามเข้ามามากที่สุด 5 อันดับ คือ 

1. ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

2. ตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาต การสมัครสอบ และการอบรมตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัย 

3. ปรึกษาข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

4. ปรึกษาด้านการร้องเรียนบริษัทประกันวินาศภัย ร้องเรียนบริษัทประกันชีวิตและติดตามเรื่องร้องเรียน 

และ 5. สอบถามข้อมูลด้านประกันชีวิต ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 

  “จากการที่สำนักงาน คปภได้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง  ส่งผลทำให้การเกิดอุบัติเหตุปีนี้ลดลง จึงขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มา  โอกาสนี้” เลขาธิการ คปภกล่าวในตอนท้าย

 
Visitors: 1,141,349