FWD ประกันชีวิต แสดงความยินดีแก่เด็กไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ JA SparktheDream Social Challenge 2023

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”)โดยนางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (ที่ จากขวา) พร้อมด้วย Ms. Stif Hoy  ผู้แทนจากมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย (กลาง และนายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ทีมนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในโครงการ JA SparktheDream Social Challenge 2023 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการให้ข้อคิดทางการเงิน ในรูปแบบวิดีโอความยาว นาที โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 12 ทีม จาก ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

การประกวดโครงการ JA SparktheDream Social Challenge 2023 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JA SparktheDream โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ เอเชียแปซิฟิก กับกลุ่มบริษัท FWD มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นพื้นฐานให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตัวเองและครอบครัว  ซึ่งในปีพ.ศ. 2566 ประเทศไทย โดยอาสาสมัครพนักงาน FWD ประกันชีวิต ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน ในโรงเรียนต่างๆ มาแล้ว โรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 645 คน

Visitors: 1,141,321