ธ.ก.ส.ชูผลิตภัณฑ์ A-Product Premium หนุนเกษตรกรหัวขบวนให้เติบโตอย่างมั่นคง

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรหัวขบวนและผู้ประกอบการ SME ยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน A-Product Premium พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในทุกมิติ ทั้งเงินทุน การแปรรูป การดีไซน์ และการบริหารจัดการการตลาด เพื่อสร้างธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างมั่นคง มีมาตรฐาน สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

       นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรมประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์ A-Product Premium ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2566 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการฟื้นฟู พัฒนา และยกระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร เกษตรกรหัวขบวน และผู้ประกอบการ SMAEs ด้วยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้าและชุมชนที่มีการนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูป โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล อันนำไปสู่การแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

 

จากการประกวดในครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง สมุนไพร ของตกแต่งกว่า 48 รายการ ซึ่งสินค้าดังกล่าว ได้ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการ รวมถึงคะแนนการโหวตจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จนสามารถคัดเลือกสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน A-Product Premium จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มะนาวเชื่อมน้ำผึ้ง จากบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทับทิมสยามอบกรอบ จากบริษัท หอมเพียงพอ กิจการเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดนครนายก ผลิตภัณฑ์กาแฟแคปซูล จากวิสาหกิจชุมชนลองเลย จังหวัดเลย ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผักตบชวาสาน ชุดมวยไทยนายขนมต้ม จากวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์ที่นอนปุ่มยางพารา จากบริษัท สไมล์ รับเบอร์ จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย จะได้รับทุนจาก ธ.ก.ส. เป็นเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนา รวมถึง ธ.ก.ส. ยังได้สนับสนุนการเติมองค์ความรู้ในการดีไซน์แพ็คเกจและการแปรรูป การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ การสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน และสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และต่อยอดธุรกิจของลูกค้าให้สามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ทั้งนี้ หากสนใจผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทั้ง 5 รายดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ A-Product อื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://baac-farmersmarket.com

Visitors: 1,141,326