บ้านปูลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation (ที่ 3 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายจามร จ่าเมือง Head of Mining Business  นายพิทักษ์ วุฒินนท์ชัย Vice President – Geoscience จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ 


ดร.ธีระชัย กล่าวว่า “บ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เราให้ความสำคัญกับ “การสร้างเสริมศักยภาพและพลังให้กับคน” (Human Empowerment) การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบ้านปูและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม อันจะเกิดประโยชน์ในการร่วมพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกัน ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันจะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการด้านการศึกษาเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง พร้อมส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงพัฒนาขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป” 


Visitors: 1,423,254