นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กับการบริหารต้นทุนน้ำ .

" ผู้นำในความมั่นคงของการจัดการ

และพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศ

ด้วยสมาร์ทเทคโนโนยี "

 

 

Visitors: 1,141,332