บาฟส์ จับมือ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการยกระดับหลักสูตร พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ตอบโจทย์ตลาดสากล

บาฟส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมเพิ่มหลักสูตรปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทำงาน เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการตามมาตรฐานสากล โดยจัดพิธีลงนามเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งมาสู่ปีที่ 60 ด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และการบริการของอาเซียน การเชื่อมโยงภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ให้มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพจึงได้มีความร่วมมือกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดเก็บ และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของประเทศ โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสากล

            ด้วยพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการเป็น Practice University ที่มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติจริงที่เข้มข้นควบคู่การเรียนภาคทฤษฎี จึงได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยใกล้เคียงกับภาคธุรกิจที่ใช้งานจริงกับหลากหลายคณะวิชา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา  และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ Cooperative and Work Integrated Education : CWIE ร่วมกับสถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์กรชั้นนำอย่างบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคลซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอขอบคุณทางบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ที่กำลังต้องการบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บาฟส์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ด้วยวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน” ดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการเติมพลังงานและสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้ บาฟส์ ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

            บาฟส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร โดยเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการกับอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมจัดวิทยากรหรือจัดการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทำงานจริง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติงานจริงในระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจบหลักสูตร และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ ในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางและปัญหานักศึกษาจบใหม่ขาดประสบการณ์การทำงาน

            ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนายกระดับการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เน้นการปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพ ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย โดยเปิดกว้างการเรียนรู้จากผู้สอนที่มาจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง นอกจากนี้ บาฟส์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือในอนาคต ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและระบบการประเมินที่เข้ากับบริบทของแต่ละวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรเฉพาะทางที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ให้สามารถบรรจุวิชาใหม่ที่ทันสมัยและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานคุณภาพในอนาคต

Visitors: 1,141,364