ท่าเรือ MTP 3 / Gulf MTP / สทร. /อีสท์วอเตอร์ / ปตท.โรงแยกก๊าซ ร่วมกับ วิสาหกิจฯประมงฯหาดสุชาดา จัดกิจกรรม “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) พร้อมด้วย   สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (อีสท์วอเตอร์)  และ ปตท.โรงแยกก๊าซ  ร่วมกับ  กลุ่มประมงฯหาดสุชาดา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเสวนาแลกเปลี่ยน “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”  โดยร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ ฯ  เทศบาลตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  โดยได้ร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้ศึกษาดูงาน ซึ่งนำโดย นายกิติพงษศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรี ฯ  และ มีวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นายลำเพย แว่วเสียง ประธานวิสาหกิจชุมชน ฯ และ ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนฯ  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนฯ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน  และมีการสาธิตการทำจุลินทรีย์ก้อนหรือ อีเอ็มบอล  ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากปลาทะเล หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมกัน โยนอีเอ็มบอลจุลินทรีย์ เพื่อปรับสภาพน้ำและเป็นปุ๋ยสร้างการเจริญเติบโตของพื้นที่ป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมของเมืองระยอง

                นายลำเพย แว่วเสียง  ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา  กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดี ที่ทางเทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง  และเทศบาลตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  เดินทางมาศึกษาดูงาน กว่า 150 คน ประเด็นหลัก คือ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนอย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดงาน จาก หน่วยงาน โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 บริษัท Gulf MTP  ITD   east water   PTT โรงแยกก๊าซ  เข้าร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเสวนาสร้างองค์ความรู้และได้ร่วมกันไปดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกัน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือพลังขับเคลื่อนของวิสาหกิจและชุมชน ขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสนี้ด้วย    

                  นายสดุดี สุจริต  ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ฯ เฟส 3 บริษํท GMTP   กล่าวว่า  บริษัท ฯ ได้ร่วมส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา มาอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชน การร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ร่วมกัน เชื่อว่าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา หากชุมชนมีองค์ความรู้มีความเข้มแข็งจะสามารถแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ต่อไป บริษัทฯ เป็นเจตนารมย์ของบริษัท ฯในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อไป 

               ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน ฯ กล่าวว่า  องค์ประกอบของการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจฯ นั้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การนำอง์ความรู้ด้านบริหารจัดการ ( Management) และ นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  ด้านธุรกิจชุมชน (Business Model ) ในการพัฒนาด้วยระบบการรวมกลุ่ม และ เครือข่ายความร่วมมือ (Group & Network Process ) เป็นต้น เช่นกิจกรรมในวันนี้ จะสามารถสร้างความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้ ซึ่งที่สำคัญคือ พลังของทุกภาคส่วนความร่วมมือ คือกลไกแห่งความสำเร็จร่วมกัน  ซึ่งปัจจุบันวิสาหิจฯนี้ มีผลสำเร็จ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การฟื้นฟูป่าชายเลน อย่างเป็นระบบและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งทุกภาคส่วนจะร่วมกันพัฒนาร่วมกับองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคนระยองอย่างมีคุณภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา EEC

Visitors: 1,159,017