กฟผ.มิได้นิ่งนอนใจกรณีพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตั้งแต่มกราคม 2567 พร้อมเชิญหน่วยงานอิสระภายนอกร่วมตรวจสอบ เร่งสรุปข้อเท็จจริงภายใน 3 เดือน

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. มิได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 พร้อมประสานหน่วยงานอิสระภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และนักวิชาการอิสระภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจป่าร่วมเป็นกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ปลูกป่าในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งที่มีการร้องเรียน และพื้นที่อื่น ๆ ที่ กฟผ. ดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีโดรนบินสำรวจพื้นที่ปลูกป่าและภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบพื้นที่ป่าร่วมด้วย ซึ่งต้องดำเนินการสรุปข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. จะชะลอการดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์จนกว่าผลการสอบหาข้อเท็จจริงจะด้ข้อสรุป

การทำสัญญาจ้างปลูกและบำรุงรักษาป่าภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ที่ผ่านมา ดำเนินการตามระเบียบมาตรฐานงานจ้างภาครัฐทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และขอยืนยันว่า การดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเป็นการทำงานร่วมกันตามกรอบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

Visitors: 1,141,320