SCAP ร่วมแบ่งปันความรู้ให้ไรเดอร์ผ่านโครงการ ‘รู้รับ รู้จ่าย รู้ออม’

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เปิดเผยว่า ปัญหาหนี้สินของคนไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดวินัยและขาดการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ SCAP และบริษัทในเครือ จึงเล็งเห็นความสำคัญในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ที่เน้นการให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้จัดโครงการ รู้รับ รู้จ่าย รู้ออม’ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการเก็บออมอย่างเหมาะสมให้กลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ โดยได้รับความร่วมมือจาก หจก. แลนด์มาร์ค โลจีสติกส์ สถานประกอบการด้านการกระจายพัสดุ ที่มีพนักงานขนส่งพัสดุกว่า 100 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ

จากการเก็บข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รู้รับ รู้ออม รู้จ่าย’ พบว่า พนักงานส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 70% อยู่ในช่วงวัยเริ่มต้นทำงานหรือมีอายุระหว่าง 20-29 ปี และ 40% ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท ก่อนเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการเก็บออมอยู่ในระดับ ‘ดี’ ที่ 40% และหลังจากเข้าร่วมโครงการ พนักงานส่งสินค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดให้ความเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ และสร้างความเข้าใจเรื่องการวางแผนการออมได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนและบริหารการใช้จ่าย การเก็บออม ได้อย่างมีระบบ 

          ทั้งนี้กลุ่มพนักงานขนส่งพัสดุส่วนใหญ่หรือประมาณ 95% ใช้รถจักรยานยนต์ในการส่งพัสดุเป็นประจำทุกวัน การเข้าร่วมในโครงการทำให้สามารถวางแผนการเงินและจัดสรรการใช้จ่ายได้ โดยสามารถวางแผนออมเงินเพื่อใช้ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในการประกอบอาชีพตามแนวทางกู้เท่าที่จำเป็นและใช้คืนตามกำหนด เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม จากโครงการ รู้รับ รู้จ่าย รู้ออม ของ SCAP หากบริษัทต่างๆ หรือ หน่วยงานอื่นๆ สนใจให้ SCAP ร่วมแบ่งปันความรู้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ info@srisawadcapital.co.th หรือ โทร 02 691 5600 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 – 17:30 

Visitors: 1,140,306