คพ. ส่งข้อเสนอให้ อปท. ยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐและเอกชนที่เปิดดำเนินการ จำนวน 2,074 แห่ง เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 111 แห่ง (ร้อยละ 5) ที่เหลือเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง 1,963 แห่ง (ร้อยละ 95) ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงมาก เนื่องจาก อปท. หลายแห่งมีงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งรองรับขยะมูลฝอยมากเกินกว่าศักยภาพที่จะรองรับได้ การจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ดำเนินการได้ยาก จากปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่อต้านหรือคัดค้านในการก่อสร้างและดำเนินการ การกำกับและบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนเป็นไปได้ยากและไม่มีการดำเนินการ ตลอดจนการกำกับ อปท. ที่ดำเนินการไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาซ้ำซาก เช่น ไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย มลพิษจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง น้ำเสียจากบ่อขยะมูลฝอย 

นายพิทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว คพ. จึงได้จัดทำข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่จะส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระดับประเทศ โดยเป้าหมายที่ 1 ของแผนปฏิบัติการ ภายในปี 2570 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 80

คพ. ได้ส่งข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบอ้างอิงการดำเนินงานของ อปท. ในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง และเป็นทิศทางการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายพิทยา กล่าว

Visitors: 1,399,153