สส.รวมพลังภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน “ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เนื่องในวันคุ้มครองโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เชิญชวนภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมมือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แสดงพลังความร่วมมือ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด”  

นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ประกาศให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายรวมทั้งให้ผู้คนหันมาสนใจปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาโลกไว้ทั้งในทุกระดับ ทั้งบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ โดยประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก และแนวคิดในปี 2567 นี้ คือ “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” อีกทั้งได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลาสติกจากกระบวนการผลิต ร้อยละ 60 ภายในปี ค.ศ. 2040  และเรียกร้องนโยบายเพื่อยุติ Fast fashion ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่มีอายุการใช้งานสั้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมเพื่อทดแทนพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกำหนด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570

ด้าน นายปวิช เกศววงศ์  รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตจากขยะพลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภค และเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเกิดเป็นความความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมกันแสดงพลังความร่วมมือในการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เนื่องในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ประกอบด้วย 1) ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ จำนวน 31 บริษัท รวม 9,530 ร้าน/สาขา ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ และการบริโภควิถีใหม่ ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 2) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองโลก ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เพื่อรวบรวมปริมาณพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้นำมาคำนวณในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 3) เครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ พร้อมใจร่วมมือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ เครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2567 นี้ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567  ซึ่งเป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน โดย สส. ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน รวบรวมขยะพลาสติก และคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้กลับมาเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในสภาวะปกติได้ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการอนุบาลสัตว์ทะเล และเพิ่มให้ระบบนิเวศน์มีความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สุดท้าย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์และร่วมจัดกิจกรรมเนื่องวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” โดยนำหลักการ 4 ป. ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม  ได้แก่ ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ปรับพฤติกรรมใช้พลาสติกให้คุ้มค่าที่สุด  เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากธรรมชาติ  แปลงร่างขยะพลาสติกผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycling เพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก และใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาพลาสติก พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกเดือดให้กับโลกของเรา

 

Visitors: 1,158,973