เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรม TOWN HALL ประชุมใหญ่...ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนให้พนักงาน

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำทัพผู้บริหาร จัดกิจกรรมประชุมใหญ่ (TOWN HALL) ส่งท้ายปี ภายใต้แนวคิด Empower the Hero Inside you เพื่อเสริมความแกร่งให้พนักงาน พร้อมอัปเดตกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งโฟกัส แกนหลัก PEOPLE EMPOWERMENT พัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคลากร CUSTOMER FIRST ความสำคัญกับลูกค้าต้องมาเป็นอันดับ และ STRENGTHEN DISTRIBUTION สนับสนุนช่องทางการขายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายหลัก Lifetime Partner 24: Driving Growth 

นอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารร่วมให้ทิศทางการดำเนินงานแก่พนักงานในมิติต่างๆ เริ่มจาก นาย อาร์ช คอลมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการนำแนวคิด ESG มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย Environment การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น เน้นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการลดใช้กระดาษ นโยบายการทำงานจากที่บ้านและสถานที่ต่างๆ  เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศ รวมไปถึงเรื่องการแยกขยะ เป็นต้น Social การเห็นความสำคัญของสังคม การออกแบบประกันสุขภาพและประกันสำหรับผู้สูงอายุ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนหมู่มาก (B1) การสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (DEI) สุดท้าย Governance   ธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

 

ด้าน นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า นำเสนอกลยุทธ์ด้านการบริหารงานลูกค้าภายใต้แนวคิด CUSTOMER FIRST ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนตลอดการให้บริการ โดยแบ่งเป็น แนวทางหลัก ได้แก่ CUSTOMER PITCH ตั้งโจทย์จากความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ CUSTOMER EXPERIENCE สร้างสรรค์ประสบการณ์หลงการขายผ่านมุมมองของลูกค้า CUSTOMER ENGAGEMENT สร้างการมีส่วนร่วม และความผูกพันในแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การเป็นพันธมิตรที่ดีตลอดไป และ CUSTOMER VOICE คอยรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ ปิดท้ายด้วย นางสาวสายฝน คงจิตต์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำเสนอนโยบายด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน ที่เอื้อต่อรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งเป้าให้เจนเนอราลี่เป็นสถานที่ทำงานที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่  เจาะอินไซด์ความต้องการพนักงาน เชื่อมั่นองค์กรจะสำเร็จได้ พนักงานต้องมีความสุขก่อน จัดเต็มผลประโยชน์สำหรับพนักงาน อาทิ สิทธิในการลาคลอดบุตร (ทั้งคุณแม่และคุณพ่อ) สิทธิในการลาสมรสที่ครอบคลุมทุกเพศ ด้วยการให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณภาพชีวิต ตลอดจนความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณ พนักงาน และทีมงาน ที่ทุ่มเทสร้างผลงาน เป็นกำลังสำคัญ และเป็นต้นแบบในการสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร โดยงานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ทอสคานา วัลเลย์ เขาใหญ่ 

Visitors: 1,141,355